Text Size

Groepsfoto 2023

BrunssumsMannenKoor en Mannenkoor St. Caecilia Sweikhuizen

Informatief

Een website vol informatie over het Brunssums Mannenkoor.

BrunssumsMannenKoor en Mannenkoor St.Caecilia Sweikhuizen

Onze concertagenda

In onze agenda vindt u data, tijd en locatie van onze concerten.

BELEID BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 

Het BrunssumsMannenKoor (BMK) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen: persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard, wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. In dit document verstrekken wij de informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Het BMK streeft ernaar te blijven voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens; met ingang van 25.05.2018 is dat de Algemene Verordening Persoonsgegevens ( AVG ).

  1. RECHTSPERSOON: BrunssumsMannenKoor

                                               - email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                                               - website:  www.brunssumsmk.nl

                                               - lid koepelorganisatie KNZV

                                               - inschrijving KVK nr. 40187643

2.1    INVENTARISATIE PERSOONSGEGEVENS:

         De vereniging verwerkt gewone persoonsgegevens van de
         volgende geledingen:   - leden

                                               - vrijwilligers

                                               - donateurs

2.2    DOELBINDING:

De van leden, vrijwilligers en relaties verkregen  persoons-    gegevens worden uitsluitend gebruikt voor administratieve, communicatieve en informatieve doeleinden van aan het BMK

         gerelateerde zaken. Statuten BMK art.2.

2.3    RELATIE PERSOONSGEGEVENS – GELEDING:

         > leden:              - nawte-gegevens + geboortedatum

                                      - grondslag: lidmaatschap overeenkomst

         > vrijwilligers:      - nawte-gegevens + geboortedatum + geslacht

                                      - grondslag: vrijwilligersovereenkomst

         > relaties:           - nawte-gegevens

                                      - grondslag: schriftelijke contract-bevestiging

 

2.4    BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS:

Het BMK verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens i.c.  gegevens van strikt vertrouwelijke aard.
Dit soort gegevens is niet nodig voor  het doel van de vereniging.

2.5    BEWAARBELEID:

Persoonsgegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden
na beëindigen van het lidmaatschap bewaard voor       historische doeleinden met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn.

Leden die hun financiële verplichtingen niet nakomen kunnen  worden geroyeerd. In dit geval worden hun persoonsgegevens binnen 3 maanden verwijderd.

Notulen van vergaderingen bevatten soms minimale  persoonsgegevens; deze documenten worden ongewijzigd bewaard in het historisch  archief, tenzij op verzoek, van betrokkene aan het bestuur, om zijn gegevens te verwijderen uit de notulen.

2.6    VERSTREKKING AAN DERDEN:

De vereniging wisselt geen persoonsgegevens uit met externe  partijen, tenzij er een, uit verenigingsoogpunt, gerechtvaardigd doel mee gediend  wordt  (de website van de vereniging, registratie bestuursleden bij de koepelorganisatie KNZV en bij de Kamer van Koophandel nawte gegevens bestuursleden).

Met externe partijen sluiten wij een verwerkersovereenkomst met afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

2.7    GEHEIMHOUDING:

         Alle leden van de vereniging worden geacht geheimhouding te     betrachten ten aanzien persoonsgegevens van leden en relaties    

         van het BMK alsmede van alle andere informatie waarvan het lid
         uit hoofde van zijn huidige of voormalige functie en/of activiteiten
         weet of kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard
         is.

3.1    BEELDMATERIAAL: FOTO’S EN VIDEO’S

         Het maken van foto’s en/of filmopnamen van aan de vereniging    gelieerde activiteiten en het publiceren daarvan op een website,

         in media of via sociale media en dergelijke is alleen toegestaan

         met  toestemming van de leden van BMK in de AVG
         overeenkomst.
         Niet leden moeten expliciet toestemming geven hiervoor.
         Bij activiteiten met een vrije toegang moet vooraf medegedeeld
         worden dat er foto’s en/of video’s gemaakt kunnen worden.       
         Personen die hiertegen bezwaar hebben moeten zich melden bij
         de organisatie die daarmee rekening dient te houden

Alle leden van de vereniging geven individueel een verklaring af, in de AVG overeenkomst,  over het wel of niet akkoord zijn met het maken én gebruiken van beeldmateriaal waarop iemand herkenbaar in beeld is. Met bezwaren moet bij de organisatie van activiteiten hiermee rekening worden gehouden en daarnaar gehandeld.

Voor het fotograferen of filmen van personen jonger dan 16 jaar is          expliciete toestemming nodig van ouder of wettelijk  vertegenwoordiger.

4.1    AUTORISATIE:

Toegang tot persoonsgegevens, het inzien en verwerken ervan is  binnen de vereniging als volgt vastgelegd:

         - voorzitter/secretaris:                    toegang en inzage

         - penningmeester:                         toegang, inzage en verwerking

         - bestuurslid ledenadministratie:  toegang, inzage en verwerking

4.2    BEVEILIGING:

Persoonsgegevens zijn opgeslagen achter een beveiliging met          gebruikersnaam en wachtwoord en op de benodigde computers is  beveiligingssoftware geïnstalleerd.

         Beveiligingssoftware en besturingssystemen zijn ingesteld voor          automatische updates         en van de persoonsgegevens is er een
         back-up, ingeval van fysieke of  technische incidenten.

         De website van de vereniging heeft een beveiligde
         internetverbinding.

Communicatie naar de leden via email vindt alleen plaats in de   bcc-modus.

5.1    ACTUALISERING:

         Het beleid bescherming persoonsgegevens blijft onderhevig aan          voortschrijdend inzicht en/of wijzigingen in de AVG.

         Het beleid is vast agendapunt op de vergaderingen van het bestuur

         van de vereniging.

         Leden en Vrienden zijn geïnformeerd over ons beleid.

         Geactualiseerde versies van het beleid worden besproken in het          ledenoverleg.

Op de website van de vereniging is steeds de actuele versie van  het  beleid bescherming persoonsgegevens gepubliceerd.

6.1    RECHTEN:

Elk lid heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die de  vereniging          verwerkt.

Elk lid heeft het recht om de geregistreerde gegevens te laten  wijzigen of te laten verwijderen.

Elk lid heeft het recht om het verwerken van beeldmateriaal op  basis van een gegeven toestemming hiervoor in te trekken.

7.1    KLACHTEN

         Voor vragen of klachten over de verwerking van
         persoonsgegevens kan men zich wenden tot de voorzitter of
         secretaris van de vereniging.

         Daarnaast bestaat het recht om een klacht in te dienen bij de
         Autoriteit Persoonsgegevens.

         Brunssum, aangepast 20 mei 2019

         Namens het bestuur:  Wiel Palmen,  voorzitter BMK

                                           Pierre Ruiters   secretaris BMK
  

                                           

        

                  

Privacyverklaring